1.Bendrosios nuostatos
1.1. MB “Ex novo” (toliau – Pardavėjas) priklausančioje internetinėje parduotuvėje KOMFO.lt (toliau – Parduotuvė) prekyba vykdoma vadovaujantis šiomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės).
1.2. Laikoma, kad asmuo, perkantis Parduotuvėje, yra susipažinęs su Taisyklėmis ir besąlygiškai sutinka su jose nurodytomis visomis sąlygomis.
1.3. Užsiregistravęs Vartotojas tampa Parduotuvės klientu (toliau – Klientas), kuris įgyja Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas.
1.4. Pardavėjas turi teisę bet kada apriboti Kliento teises arba panaikinti registraciją, jeigu Klientas nesilaiko Taisyklėse nustatytų sąlygų.
1.5. Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktus Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu iš anksto neįspėdamas Kliento pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Naujos Taisyklės įsigalioja nuo jų patalpinimo į Parduotuvę dienos. Kliento užsakymai pateikti iki Taisyklių pakeitimo įvykdomi pagal užsakymo pateikimo metu galiojančias Taisykles.
1.6. Pardavėjas nėra atsakingas ir nekompensuoja Klientui jo patirtos žalos, kurį kyla dėl Taisyklėse numatytų sąlygų nesilaikymo.

2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Vartotojas Klientu tampa užsiregistravęs Pardavėjo svetainėje (KOMFO.lt), ir registracijos metu pateikęs savo asmens duomenis; arba atlikęs pirkimą be paskyros registracijos, kuomet taip pat pateikia savo asmens duomenis.
2.2. Pardavėjas patvirtindamas Kliento registraciją, nurodytu el. pašto adresu išsiunčia Kliento pasirinktą vartotojo vardą ir slaptažodį.
2.3. Klientas sutinka, kad Pardavėjas turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis, šiose Taisyklėse nurodytais atvejais ir tikslais.
2.4. Pardavėjas patvirtina, kad Kliento asmens duomenys bus naudojami tik Kliento identifikavimui užsakant prekę ir užsakytų prekių pristatymui. Kliento asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Klientas išreiškia sutikimą pildydamas registracijos formą.
2.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Kliento asmens duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių tiekimo ir pristatymo ar kitas su Kliento užsakymu susijusias paslaugas. Kitais atvejais Kliento asmens duomenys gali būti atskleisti, kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Kliento sutikimu.
2.6. Pardavėjas įsipareigoja užtikinti Kliento asmens duomenų apsaugą LR įstatymų numatyta tvarka.
2.7. Klientas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti jokiai trečiai šaliai. Pažeidus šią Taisyklių sąlygą visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Klientui. Klientas sužinojęs apie jo prisijungimo duomenų atskleidimą nedelsdamas apie tai informuoja Pardavėją, kuris atsižvelgdamas į Kliento pranešimą užblokuoja Kliento prisijungimą. Dėl pakartotinio Kliento registracijos aktyvavimo šalys susitaria atskirai.

3. Prekių kaina ir apmokėjimo tvarka
3.1. Prekių užsakyme ir Parduotuvėje patalpintų bei parduodamų Prekių kainos nurodytos su PVM.
3.2. Mokestis už transportavimą nurodomas, kai suformuojamas užsakymas, iki jo patvirtinimo.
3.3. Klientas už užsakytas Prekes gali atsiskaityti išankstiniu būdu bankiniu pavedimu, nurodydamas užsakymo numerį; arba atsiskaitydamas per Montonio sistemą.

4. Prekių pirkimas
4.1. Klientas pasirinkęs jam patikusią Prekę pateikia Pardavėjui užsakymą. Kliento patvirtintas užsakymas Pardavėjui išsiunčiamas automatiniu būdu (paspaudus “Patvirtinti užsakymą”).
4.2. Klientui patvirtinus Prekių krepšelį užsakymas formuojamas automatiniu būdu. Automatiniu būdu patalpinami Kliento asmens duomenys, kuriuos Klientas pateikė registracijos metu, Prekės identifikacinis kodas ir kaina. Trūkstamus duomenis į užsakymą įrašo Klientas.
4.3. Kiekvieną kartą Klientas tvirtindamas užsakymą patvirtina, jog sutinka su tuo momentu galiojančiomis Taisyklėmis.
4.4. Patvirtindamas užsakymą, Klientas įsipareigoja patikrinti ar visi jo asmens duomenys yra teisingi. Suradęs neatitikimų Klientas įsipareigoja duomenis pataisyti ir tik tuomet patvirtinti užsakymą.
4.5. Klientas įsipareigoja užsakymo formoje pažymėti, kokiu būdu bus vykdomas Prekės apmokėjimas ir pristatymas.
4.6. Prekės užsakymas pradedamas vykdyti:
4.6.1. Klientui pasirinkus išankstinį apmokėjimą, po pinigų įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą;
4.6.1. Klientui pasirinkus apmokėjimą per Montonio sistemą, po pinigų įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą.
4.7. Klientas pildydamas užsakymą nurodo Prekės individualias savybes (spalva, dydis, t.t.), kiekį, bei kitus duomenis reikalingus prekes pristatymui.
4.8. Kai Klientas pageidauja, kad Prekės būtų pristatytos kitu adresu arba jas gautų kitas gavėjas, užsakyme nurodomas naujas prekių pristatymo adresas ir gavėjo duomenys.

5. Prekių pristatymas ir įteikimas
5.1. Pardavėjas Prekių pristatymą vykdo pasitelkdamas trečiuosius asmenis – kurjerius. Prieš pristatydami prekę kurjeriai iškilus būtinybei turi teisę susisiekti su Klientu ir pasitikslinti dėl tikslaus laiko, kuriuo Klientas priims pristatomas Prekes. Jeigu užsakyme nenurodytas kitas Prekes priimantis asmuo, jas priimti privalo pats Klientas.
5.2. Tais atvejais kai Klientas negali priimti sutartu laiku Prekių, jis nedelsdamas informuoja telefonu Prekes pristatantį kurjerį ir Pardavėją.
5.3. Jeigu Kliento nurodytu adresu ir su juo suderintu laiku Prekės pristatomos, tačiau Klientas nerandamas, Klientas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo vėlavimo.
5.4. Prekių kiekį, nomenklatūrą ir kokybę Klientas kruopščiai patikrina Prekės perdavimo momentu. Priimdamas Prekę Klientas privalo pasirašyti Prekės pristatymo dokumentuose, patvirtindamas, kad Prekė jam buvo įteikta.
5.5. Visas pastabas dėl akivaizdžių Prekių trūkumų Klientas privalo pareikšti raštu priimdamas Prekes. Pretenzijas dėl Prekių paslėptų trūkumų Klientas gali pareikšti raštu ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo Prekių gavimo.
5.6. Pardavėjas įsipareigoja Prekes pristatyti užsakyme nurodytu adresu ir terminais. Jeigu paaiškėja, kad Pardavėjas negali pristatyti Prekės numatytu terminu, jis nedelsdamas apie tai informuoja Klientą.
5.7. Klientui apmokėjus už Prekes Pardavėjas Klientui elektroniniu būdu išsiunčia sąskaitą faktūrą.
5.8. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu šis pažeidimas atsirado dėl Kliento kaltės.

6. Prekių grąžinimas
6.1. Įsigytų prekių Komfo.lt e-parduotuvėje grąžinimas vyksta remiantis 2014m. liepos 22d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001m. birželio 11d. nutarimo nr. 697 “Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” pakeitimo.
6.2. Prekių grąžinimo išlaidas apmoka prekės Pirkėjas.
6.3. Pardavėjas Prekes iš Kliento priima, jeigu:
6.3.1. Prekė nenaudota, nepraradusi savo prekinės išvaizdos bei nėra sugadinta Kliento;
6.3.2. Prekė pateikiama originalioje tvarkingoje pakuotėje;
6.3.3. Grąžinama pilna Prekės komplektacija;
6.3.4. Klientas pateikia Prekės įsigijimo dokumentą.
6.4. Jeigu įsigyta prekė neatitiko kokybės reikalavimų, t.y. buvo brokuota, Pirkėjas įsipareigoja apie tai informuoti Pardavėją per 7 darbo dienas nuo prekės gavimo. Vėliau Pardavėjas turi teisę nepriimti pretenzijų susijusių su prekės kokybe. Pardavėjas įsipareigoja pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, atitinkamai sumažinti prekės kainą arba grąžinti už prekes bei jų pristatymą sumokėtus pinigus per 30 dienų nuo prašymo pateikimo. Prekės turi būti grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje. Taip pat Pirkėjas turi pateikti originalią prekės sąskaitą faktūrą.
6.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti kokybiškų Prekių, jeigu Klientas nesilaiko Taisyklėse numatytos grąžinimo tvarkos arba prekės patenka į LR Vyriausybės patvirtiną negrąžintinų prekių sąrašą.
6.6. Pardavėjui atsisakius priimti grąžintas prekes, Pirkėjas privalo pasiimti prekes savo sąskaita per 14 darbo dienų. Vėliau laikoma, kad Pirkėjas atsisako grąžintų prekių dėl savo kaltės ir jokių piniginių pretenzijų neturi. Tokiu atveju Pirkėjui pinigai už prekes nėra grąžinami.
6.7. Grąžinamos Prekės priimamos su Pardavėju suderintu laiku.

7. Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė
7.1. Šalių teisės ir pareigos įgyvendinamos atsižvelgiant į Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisykles, patvirtintas LR ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo.
7.2. Klientas turi teisę:
7.2.1. Įsigyti parduodamą Prekę Parduotuvėje nurodyta kaina Taisyklėse nustatyta tvarka;
7.2.2. Atsisakyti Prekės pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas Pardavėjui raštu apie tai per 7 (septynias) darbo dienas nuo Prekės pristatymo dienos, jeigu daiktas nebuvo sugadintas ar jo išvaizda iš esmės nepasikeitė.
7.3. Klientas įsipareigoja:
7.3.1. Naudodamasis Pardavėjo teikiamomis paslaugomis Parduotuvėje vadovautis ir laikytis šiose Taisyklėse nustatytų nuostatų;
7.3.2. Neatskleisti savo prisijungimo duomenų tretiems asmenims;
7.3.3. Šiose Taisyklėse nustatyta tvarka užpildytus užsakymus pateikti Pardavėjui;
7.3.4. Taisyklėse nustatyta tvarka atsiskaityti su Pardavėju už nupirktas Prekes;
7.3.5. Pasikeitus asmens duomenims, kurie pateikti registracijos formoje, šiuos duomenis nedelsiant atnaujinti;
7.3.6. Susipažinti su Parduotuvės Taisyklėmis.
7.4. Pardavėjas turi teisę:
7.4.1. Bet kada sustabdyti Parduotuvės veiklą;
7.4.2. Pakeisti, atnaujinti ir taisyti Taisykles;
7.4.3. Keisti parduodamų Prekių asortimentą ir kainas;
7.4.4. Klientui tyčiniais veiksmais kenkiant Parduotuvei ar Pardavėjui, be įspėjimo apriboti ar panaikinti Kliento registraciją ir galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
7.5. Pardavėjas įsipareigoja:
7.5.1. Parduoti Prekes ir teisės aktų nustatyta tvarka išduoti Klientui, atsiskaičiusiam už jas, Prekių pirkimą-pardavimą (pinigų sumokėjimą) patvirtinantį dokumentą;
7.5.2. Parduoti Prekes kartu su jų priklausiniais ir priedais tokios būklės, kuri atitiktų Kliento išsirinktą pavyzdį;
7.5.3. Pristatyti užsakytas Prekes Taisyklėse nustatytomis sąlygomis;
7.5.4. Garantuoti, kad būtų parduodamos tik saugios, tinkamos kokybės, kompleksiškos prekės;
7.5.5. Prekes, kurioms nustatytas tinkamumo naudoti terminas, parduoti tokiu laiku, kad Klientas turėtų realią galimybę panaudoti šias Prekes iki jų tinkamumo naudoti termino pabaigos;
7.5.6. Suteikti valstybine kalba Klientui būtiną, teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamą Prekę;
7.5.7. Kliento prašymu suteikti papildomą informaciją apie parduodamą Prekę;
7.5.8. Taisyklėse numatytomis sąlygomis sudaryti galimybę Klientui naudotis Parduotuvės teikiamoms paslaugomis.
7.6. Klientas atsako už pateiktų savo asmens duomenų teisingumą bei prisijungimo duomenų saugojimą ir neatskleidimą tretiems asmenims.
7.7. Klientas atsako už savo veiksmus atliktus internetinėje Parduotuvėje.
7.8. Pardavėjas nėra atsakingas už nuostolius kurie atsirado dėl to, jog Klientas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė buvo suteikta.
7.9. Šalys susitaria, kad kilus vienos iš šalių atsakomybei, kaltoji šalis kitai šaliai atlygina tiesioginius nuostolius.

8. Kitos nuostatos
8.1. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
8.2. Šiose taisyklėse numatytiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teise.
8.3. Šalys įsipareigoja visus kylančius ginčus dėl Taisyklių vykdymo spręsti derybų būdu susisiekus telefonu, el.paštu, registruotu paštu arba per Europos Komisijos elektroninį ginčų sprendimo portalą (nuoroda). Neišsprendus ginčo derybų būdu, teisminiai ginčai nagrinėjami pagal Pardavėjo buveinės vietą.
8.4. Internetinėje parduotuvėje Kliento įsigyta šaldymo, šildymo, kondicionavimo įranga be montavimo darbų turi būti sumontuota kvalifikuoto specialisto. Pardavėjas neatsako už nekokybiškai sumontuotą įrangą ar/ir dėl to kylančius įrangos gedimus. Įrangos gedimus pirminėje montavimo vietoje nustato įrangą sumontavęs specialistas ir visą su gedimu susijusią informaciją perduoda Pardavėjui telefonu ar el. paštu.